แบรนด์ชั้นนำ
สุขภาพและความงาม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและของแต่งบ้าน
กีฬาและเดินทาง
แก็ดเจ็ตและไอที
แม่และเด็ก
แฟชั่นผู้หญิง
ผู้ชายและยูนิเซ็กส์
กระเป๋าและเครื่องประดับ
โปรโมชั่นพิเศษ
ข้อมูลและความช่วยเหลือ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณ
หาร้านค้า
Change language (EN)

การแจ้งเบาะแสการทุจริต

 1. การแจ้งเบาะแสการทุจริต

  เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแลกิจการ ดังนั้นในกรณีที่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ มีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่สงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ สามารถสอบถาม แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน พร้อมส่งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่องทางการติดต่อดังนี้

  ติดต่อคณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล
  บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
  9/9 ชั้น 14-17 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ (02)169-2500 ต่อ 5241
  อีเมล RBSWhistleblower@central.co.th

 2. เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสการทุจริต
  1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน การทุจริต ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการต่อไปได้
  2. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หากเห็นว่าการเปิดเผยนั้นจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย หรือเกิดความเสียหายใด ๆ แต่หากมีการเปิดเผยตนเอง จะทำให้บริษัทสามารถรายงานความคืบหน้า สอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  3. ผู้ที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียนจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือบุคคลภายนอก
  4. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนขึ้นกับความสลับซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐานและคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน
  5. ผู้รับข้อร้องเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ จะเปิดเผยเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง แหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
  6. กรณีที่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นว่าตนอาจได้รับความไม่ปลอดภัย หรืออาจเกิดความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง สามารถร้องขอให้บริษัทกำหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมก็ได้ หรือบริษัทอาจกำหนดมาตรการคุ้มครองโดยผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ต้องร้องขอก็ได้ หากเห็นว่าเป็นเรื่องที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความเดือดร้อนเสียหาย หรือความไม่ปลอดภัย
  7. ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสม และเป็นธรรม
  8. ผู้ใดแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนที่เป็นเท็จหรือกลั่นแกล้งผู้อื่น อาจได้รับโทษทางวินัยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. การคุ้มครองสิทธิพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท

  บริษัทจะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นใดที่รับจ้างทำงานให้แก่บริษัท ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงาน ลักษณะงาน หรือสถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อบุคคลดังกล่าว ด้วยเหตุที่บุคคลนั้น

  1. ร้องเรียนเมื่อพบเห็นเหตุการณ์หรือรายการที่สงสัยว่าเป็นการกระทำผิด ทุจริต ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  2. แจ้งเบาะแส ให้ข้อมูล ให้ความร่วมมือ หรือให้ความช่วยเหลือไม่ว่าด้วยประการใด ๆ แก่กรรมการ ผู้บริหาร หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาหรือตรวจสอบกรณีมีเหตุสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ จรรยาบรรณ หรือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
  3. ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
   ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลที่ได้รับเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชนหากไม่ได้รับความยินยอม เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด
  4. การร้องเรียนอันเป็นเท็จ
   ผู้ร้องเรียนจะต้องกระทำโดยสุจริต ไม่มีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล หากการแจ้งเบาะแส เรื่องร้องเรียน ให้ถ้อยคำ หรือข้อมูลใดๆ ที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่สุจริต เป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง หรือมีเจตนากลั่นแกล้งองค์กรหรือบุคคล บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทฯ หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปหากท่านพบเห็นการกระทำใดที่อาจขัดต่อ Code of Conduct โปรดแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารสำหรับพนักงาน หรือบุคคลภายนอก ให้สามารถรายงานการกระทำใดๆ ที่อาจขัดต่อหลักปฏิบัติทางธุรกิจของโรบินสันวิธีการร้องเรียน

 1. ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
 2. ท่านจะได้รับหมายเลขเรื่องร้องเรียนเฉพาะบุคคล (individual case number) และรหัสผ่าน (password) ทางอีเมลตามที่ท่านระบุไว้ โปรดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับเพื่อใช้ในการติดตามสถานะการจัดการเรื่องร้องเรียน
 3. หมายเลข individual case number เป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการเข้าสู่ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ โดยทุกครั้งที่เข้าสู่ระบบ ท่านจะต้องกรอกหมายเลข individual case number ที่ท่านได้รับ เพื่อติดตามความคืบหน้า หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม
 4. โรบินสัน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามา และจะมีการดำเนินการอย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกรณี โดยจะแจ้งความคืบหน้าในระหว่างการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทฯ จะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลที่ท่านระบุไว้

โรบินสัน มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ และขอสงวนสิทธิ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต

WHISTLE-BLOWING & COMPLAINTS

 1. WHISTLE-BLOWING & COMPLAINTS

  In order to encourage stakeholders, both in and outside the company, to participate in the corporate governance principles, should employees or stakeholders suspect any unlawful activities or those in violation of the law, rules, regulations, code of business conduct, or corporate governance principles, they can ask, undertake whistle-blowing or file complaints with detailed evidence to the company or relevant agencies via the following channels:

  Audit and Corporate Governance Committee
  Robinson Public Company Limited Head Office
  9/9 14th-17th Floor, Rama 9 Road, Huai Khwang, Huai Khwang, Bangkok, 10310
  Telephone: (02)169-2500 ext. 5241
  Email: RBSWhistleblower@central.co.th

 2. Conditions of whistle-blowing and complaints
  1. The details of whistle-blowing or complaints must be factual, clear, or sufficient to lead to investigation.
  2. The whistle-blower or the complainant may choose not to reveal his/her name, address, and telephone number(s) if the disclosure will cause danger or damage. But if the person chooses to reveal himself/herself, the Company's investigation will proceed with speed, with additional useful information, factual revelation, or alleviation of the damage in a more convenient way and shorter time.
  3. The rights of the whistle-blower or the complainant will be protected whether he/she is an employee or an outsider.
  4. The time required to process each complaint depends on the complexity of the case, document sufficiency, proofs received from the complainant, as well as documents, proofs, and explanations of the person complained against.
  5. The person who receives the complaint and the person involved in the investigation must keep the filed information confidential. If necessary, they may disclose it taking into account the safety of and the damage to the complainant or any person who cooperates in the investigation, the information sources, or relevant persons.
  6. If the complainant or the person who cooperates in the investigation thinks that he/she is unsafe or threatened, he/she may ask the company for appropriate protective measures, or the company may proactively provide protective measures if there is potential damage or danger.
  7. The damaged person will be assisted by proper and just procedures.
  8. Providers of false leads or complaints made to defame others are subject to disciplinary measures or punishment under applicable laws.
 3. Protection of rights of employees, temporary employees, and outsourced persons

  The company will not unfairly treat directors, executives or employees, temporary employees, or outsourced persons, whether through changes in position, nature of work, or locations of work, suspension, threats, obstruction of work, termination of work, or any unfair act to these people because they:

  1. File complaints when coming across incidents or items suspected of wrongdoing, fraud, violations, or non-compliance with the law, regulations, code of conduct, or its corporate governance policy
  2. Provide whatever leads, information, cooperation, or assistance to the Board, management, public agencies, or regulators to ease examination or inspection when violation or non-compliance is suspected against the law, corporate regulations, code of conduct, or corporate governance policy
  3. Reject corrupt practices even when Robinson's business opportunities are at stake.
   Robinson will maintain the confidentiality of provided leads and will keep confidential the names of their providers except where they have given their consent or where required by law.
  4. False complaint
   Complainants must act in good faith without an intention to harm or persecute organizations or persons. If any provision of tips, complaint, verbal information, or data proved false or contained an intention to harm or persecute organizations or persons, Robinson will take due action or legal action.If you have come across any violation of the Code of Conduct, please raise the matter via the online complaint channel, which is designed for employees or external parties to report actions that go against Robinson’s business conduct.How to report complaints

 1. Complaints can be filed via the online complaint channel anytime
 2. You will receive an individual case number along with a password, to be sent to your email address given by you. Please keep such data confidential, for tracking the complaint status
 3. The individual case number is key to your access to the online complaint system. Each time you enter the system, please fill out your individual case number to track progress or provide additional data.
 4. Robinson takes very seriously every complaint and will take proper action on it, providing periodic progress updates during the course of the investigation. If should additional information be needed, Robinson will contact you through the given email address.

Robinson is committed to constantly improving the online complaint system and reserves the rights to make future changes.

ตอบโจทย์ทุกการช้อปที่โรบินสัน

จัดส่งด่วนภายในประเทศ

บริการห่อของขวัญ

the 1 robinson

Earn & Redeem Points

เปลี่ยนและคืนสินค้าได้ง่าย

บริการ Click & Collect

รับประกันสินค้าของแท้

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร

เกี่ยวกับโรบินสัน

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น

เวลาทำการ โรบินสัน ออนไลน์ Call Center :  02-8085555 จันทร์ – อาทิตย์ 9:00 - 23:00 น.
เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 18:00 น.

Copyright © Robinson Online จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์ จำกัด 
อีเมล: contact@robinson.co.th  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0107536000412