แบรนด์ชั้นนำ
สุขภาพและความงาม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและของแต่งบ้าน
กีฬาและเดินทาง
แก็ดเจ็ตและไอที
แม่และเด็ก
แฟชั่นผู้หญิง
ผู้ชายและยูนิเซ็กส์
กระเป๋าและเครื่องประดับ
โปรโมชั่นพิเศษ
ข้อมูลและความช่วยเหลือ
ติดตามคำสั่งซื้อของคุณ
หาร้านค้า
Change language (EN)

Service Terms & Conditions

Welcome to www.robinson.co.th. Please carefully read the following terms and conditions for service in order to access your platform (specified below) and service usage.

By accessing the platform and/or use the service, you agree to comply with these service terms and conditions. If you do not agree with these terms and conditions, please do not access the platform, and/or use the service. Do not enter the section that needs security code and/or the security of this platform and/or use the service. This platform and
service is limit to the customers who have user account only. You are prohibited to access or attempt to access that section of this platform and/or service, or other information secured without permission via any other channels that we do not intend to open for you. The violation of these terms and conditions may consider illegal against Computer - Related Crime Act B.E. 2550 of the Kingdome of Thailand.
If you are under 18 years of age: you must be allowed by your parents, or legal guardian and you must comply with these service terms and conditions. By such an agreement, the person must be responsible to:
 • (1) Your action
 • (2) Any service fees related to the use of any services, or your order of product(s), follow and accept terms and conditions for service usage. If your parents or legal guardian do not allow to do so, you must immediately cease your usage or access the platform and service
  1. Definition and interpretation – if others, the definition and regulation regarding the interpretation specified in Attachment 1 will be forced to use with these service terms and conditions
  2. To use the service and/or access the platform un general
   • 2.1 The regulation to access and use the platform and/or service: You agree to follow specified terms and conditions, regulations and policies and suggestions regarding service usage and/or platform accession, including additional correction of the above-mentioned terms and conditions occasionally regulated by us. We reserve the right to improve our terms and conditions, rules, regulation, policies, and suggestions and we consider that you agree and bind with any changing of such above-mentioned terms and conditions, rules, regulation, policies, and suggestions when they are published on the platform
   • 2.2 Prohibited activities:
    You agree and pledge not to:
    • (A) Impersonate as a person or any agency or give any false message, or deceive in any circumstances that related to any person or agency
    • (B) Use service or access the platform with any illegal intention
    • (C) Attempt to access the platform and/or service without permission, or offend or disrupt our computer system, or make network(s) that connect to our platform fail
    • (D) Post, promote, or deliver any forbidden information via platform or service
    • (E) disturb and usage and benefits form the platform and service of others
    • (F) Use or upload in any ways that software or other documents, or you are suspected to have dangerous and harmful virus that may damage or destroy platform information, or interfere with computer system or mobile devices of other customers, or platform and service, and
    • (G) Use platform and service beyond usage policies that are accepted by the network(s) that connect under any related standard internet and related laws
   • 2.3 Readiness of platform and service:
    We may improve, modify, cease, or suspend the service, remove whole or part of the platform or any types of services in certain period of time without any reason or prior notice and without any responsibilities. In case that such an improvement, modification, cease or removal will affect your accessing the platform or any sections of the service
   • 2.4 Right to follow up and examine the information:
    We reserve the right to our discretion, but not binding to:
    • (A) Follow up, examine, screen, or control any activities, details, or documented information on the platform and/or service. We may examine any violations of specified terms and conditions and may press any charges under our discretion
    • (B) Protect or limit accessing of the platform and/or service of our customers
    • (C) Report our suspect of any form of illegal activities that violate our terms and conditions to proper legal division and collaborate with such a division and/or
    • (D) Request for any information from you that is related to the service and or using of your platform during certain period of time and use our right under the rules and regulations. In case you refuse to give in such information and/or documents, or you make us believe that you intend to give in false information that cause misunderstanding, or counterfeit
   • 2.5 Privacy policy:
    To use the service and/or access your platform is under privacy policies specified in https://www.robinson.co.th/privacy-policy
   • 2.6 Terms and conditions to purchase, and terms and conditions for cash voucher:
    To purchase any product(s) under terms and conditions specified in the following https://www.robinson.co.th/general-term-cond If you use cash voucher, the terms and conditions specified in the following https://www.robinson.co.th/general-term-cond
   • 2.7 Additional terms and conditions:
    Apart from terms and conditions specified for the service. There might be other information and service that is more precise and accurate that is improved by us or our outsource team regulated under additional terms and conditions that are effective to all terms and conditions
  3. To use the service
   • 3.1 To enforce such terms and conditions: Apart from such terms and conditions for service, rules and regulations in No.3 is considered additional terms and conditions that regulate your use of service
   • 3.2 Limitation: To use the service is limit to the customers with permission who reach legal age and legally allow to make contract under any juridical laws. Any customers who violate such terms and conditions, such customers will be permanently or temporarily suspended from the service, and may not be able to use the service as of No.3.2
   • 3.3 Terms and conditions for general services: You agree to:
    • (A) To access and/or use the service with legal purpose only and always by means of legal intention, including sincerely agree with any activities related to the service and
    • (B) To guarantee that any information related to the service that you post, or make appearance on the platform is considered correct and not illegal and will be solely responsible for such an information
   • 3.4 Product details and specifications: Even though we have tried hard to give details and specifications of the product(s), we cannot guarantee that such information is precise and accurate, present and without any errors or
   • 3.5 Price of the product: Price(s) shown are under rules and regulations of tax payment, except or else specified. We reserve the right to correct any selling price(s) with any reasons or prior notice
   • 3.6 Outside vendor: You agree to comply with the contract parties apart from Robinson (which is outside vendor) who has the products and specifications of the products to sell on the platform by Robinson or outside vendor shown on our website. To avoid any suspects, each contract is issued for selling of outside vendor to the customers which is the contract that is made directly from the outside vendor and customers only and under specified terms and conditions in product selling
  4. Customers who have Robinson account
   • 4.1 Username/Password: Some services appeared on the platform may require creating your account with us or using your personal information. If you create your account with us, username, and password maybe:
    • (1) Approved and issued by us, or
    • (2) You provide and we will approve under our discretion which relates to the service and/or enter the related platform. We may ask you to update your personal information or immediately cancel your username and/or password in any period of time under our own discretion with any reasons or prior notice and do not have to be responsible for any loss that you receive or cause, or happens from or related with, or by reasons of the request or cancellation. You agree to change your password occasionally and keep your username and password in confidential and will be responsible to your account security and be responsible to reveal and use (whether the usage receives permission or not). You must report us immediately if there is a suspect that the secrecy of your username and/or password may be revealed or used by others without your permission, or your personal information needs to be improved, your request will be improved and corrected by us with in seven (7) working days after the request is done
   • The request to use or enter the platform: You agree and acknowledge that any usage and/or accessing the platform, details, information or any communication referring to your username and password in any cases, it shall be taken in consideration that:
    • (A) The accession of related platforms and/or service by you or
    • Details, information or communication publicized or issued by you during any period of time in which you are bond to access the platform and/or use any services (whether the accessing, or using the service under your permission or not, except the accession without your permission after us being notified that the accession to the platform does not receive any permission by such a username and/or password as of No.4.1). You allow us the right to (but not bond) do so, referring or requesting you to be responsible for and solely accept guilty plea in such a wrongdoing action as of the above-mentioned access or sent by you. You also agree and acknowledge that you are bond and agree to compensate us such damages in full for any loss caused by using any services and/or accessing the platform which can be able to refer to your username or password
  5. Intellectual property
   • 5.1 Ownership: Intellectual property in the platform and detailed information is the ownership of, allowed to, and controlled by us. Those who approve to use our right, or who render our services, we reserve the right to fully enforce intellectual property a specified by laws
   • 5.2 Limit of usage: Re-use, reverse engineering, revert, re-assemble, separate, change, distribute, repeat, exhibit, broadcast, associate, make reflection, frame, transfer, or forward in any forms, or any means, or record it in the information system, or set up in the server, system or equipment without authorized approval by us or related license owner are all consider prohibited under No.5.3. The approval is only to allow you to download, print or use detailed information for your personal usage only, not commercial purpose. You must not change or alter the information in which us or the license owner has total right of ownership in such documented information
   • 5.3 Trademark: The meaning is specified in the attached document of the contract. There is nothing on the platform and in such service terms and conditions which interprets that the permission of the right to use or offer the right to use implicitly, or estoppel or agree to permit, give the right by other causes (including in the form of meta, text, or “express” link to other websites) in which any trademarks appear on the service page without authorized permission from us our owner(s) of related trademark(s)
  6. The limitation of responsibilities and our responsibilities
   • 6.1 No guarantee or warranty: Service, platform, and documented information for service in the rules “as it is” and “as it has” the information and/or other information o the platform, service, or documented information are given as detailed information only. There is no certification or guarantee implicitly, explicit, or by any provision, including the warranty not to infringe the right of outsiders, ownership, ability to sell, satisfied quality, or suitability of any purposes that are related to the platform, service, or documented information which do not affect the above-mentioned policies. We do not guarantee:
    • (A) The accuracy, suitable time frame, sufficiency, commercial value, or completeness of information and/or other information on the platform service and documented information
    • (B) That the platform, service, or documented information will be given without any obstacles, secured, or without any specified mistakes, errors or damages which will be fixed
    • (C) That the platform, service, or documented information will be without computer viruses, fabrication code with malicious intention to destroy, or to make it malfunction, representative program, or group of command, or any other macro that is dangerous, causes damages, or interruption and
    • (D) Any information security delivered by or to you via the platform or service and you agree to accept risk that any information that delivers, or receive via the service, or platform maybe accessed by unauthorized outsiders and/or reveal to outsiders who claim to be you by us or our authorized officer, employee, or agent, or claim to receive authority from you. Delivering the information via internet and electronic mail maybe interrupted, disconnect, delay from the congestion of internet information delivery, or incorrect delivery in which the internet maybe reveled to general public
   • 6.2 Liability exclusion: Those who receive compensation from Robinson are not responsible for any damages in whatever reason (without concerning the form of action) that directly or indirectly happens or relates to:
    • (A) Access, usage and/or not able to use the platform or service
    • (B) Trust in any details and information on the platform and/or via the service. You should not attempt to do anything regarding such details and information without carefully going through its details by yourself
    • (C) System, server or any forms of connection fail, incorrect, omit, interrupt, delay, have computer viruses, or any malevolence to destroy or fabrication code to make interruption, representative program, group of command, or other macro that is harmful or dangerous, causing damages or error, and
    • (D) Any form of usage or access the website or other websites that connect to the platform. Even though we, or our officer, agent, or employee may receive or expect the potentials of such a matter
   • 6.3 Referring to your own risk: Risk from misunderstanding, error, damage, expense, or any loss resulting from the access of platform is considered your own risk and we do not hold responsible for the result of such a matter
  7. Connection, warning, and advertisement
   • 7.1 Connection: For your own conveniences, we may gather the connection with the website or other information on the internet that belongs to and operates by outsiders. Specified websites, or links are not under our control and we do not hold responsible for any errors, omission, delay, discredit, defamation, disrespect, deception, abomination, obscenity, profanation, inaccuracy, or inappropriate documents in the details or consequences from the access of the website or any connection to the website or other information which is not confirmed or guaranteed such websites or information and you agree to access or use such websites or information in the links are all at your own risk
   • 7.2 Advertisement: We may attach Java Applet banner and/or any information in the platform to the sake of our product and/or service, or our outside vendor advertisement. In order to avoid any doubt or suspicion, you have no right to receive money, fee and/or commission related to such advertisement, or any product or service advertisement
  8. Information delivery and your information
   • 8.1 Information delivered by you: you may specifically give in your right to us by using documented information or information that you have submitted in the platform and/or given to us, including, but not limit only questions, critiques, reviews, and suggestions (altogether named “information delivery”). When you post your idea, or review on the platform, you give us the right to use your name, or related parties that send us information regarding critiques, reviews, or other information. You must not use fake email address, act as someone else, or make us feel or outsiders misunderstand the origin of any information delivery in which we may not oblige to publicize, remove or correct the delivery of your information
   • 8.2 Consent to receive email: You agree and permit us to use any information given by you (including personal information) for the benefits of sending emails of information, promotional campaigns to you. Your agreement as of No.8.2 is considered your consent for the benefits of any spam laws (whether in Thailand or elsewhere), you may choose to no longer receive promotional email later on by clicking to choose connection point that is suitable in promotional email
   • 8.3 Privacy Policy: By carefully reading through rules and regulations, you acknowledge and agree with privacy policy in https://www.robinson.co.th/privacy-policy and give the consent to collect, use and reveal your personal information for the benefits specified in Privacy Policy
  9. Cancellation
   • 9.1 Cancellation by us: By our discretion, the cancellation will affect immediately once notified. We may cancel your usage of platform and/or service, and/or your username and password. We may cancel your access of the platform and/or service (or any part of it) with any reasons, including any wrongdoing action to specified rules and regulations of service usage, or upon the condition that we believe you violate or attempt to do something that does not conform with any rules and regulations specified herewith, or in our opinion or division related which is not appropriate but still allow for service in the platform
   • 9.2 Cancellation by you: You may cancel the service terms and conditions in writing for seven (7) days in advance
  10. Notification
   • 10.1 Notification from us: Notification and other communication delivered to you, if:
    • (A) Communication via printed materials, any types of electronic as chosen is considered that we have already notified you on the date that published or broadcasted, or
    • (B) Delivery by post, or deliver to the latest address given to us and will consider that you have already receive notification from us on the next day after delivery date, or the day we leave notification message
   • 10.2 Notification from you: You may notify us in writing to our address at 9/9 14-17 Fl., Rama 9 Road, Hueykwang Sub-District, Hueykwang District, Bangkok 10300, Thailand, or email us to specified email address only at https://www.robinson.co.th/information/contact-us We will consider receiving the notification from you only when we receive such notice. We try our best to immediately reply you back, but we do not guarantee that we can do so every time
   • 10.3 Others: Regardless of No.10.1 and 10.2, sometimes, we come up with other acceptable ways to give notification (including but not limit to email, or other types of electronic communication) and time or circumstance which consider that the notification is received
  11. General policy
   • 11.1 Rights and cumulative remedies: Except or else specified in service terms and conditions and rights and the remedies by us under service terms and conditions will be accumulated. In order not to affect and add the rights, or any remedies with the legal issue or equity, and in case that the vendor has no right or receive remedies under such services terms and conditions, or according to laws and equity, except the case that clearly specifies in service terms and conditions, or laws, or equity, if any), there is no impediment or obstacle to exercise the right of a vendor in the rights and other remedies according to laws and equity
   • 11.2 No waiver: As we do not make any obligation regarding service terms and conditions, it does not consider waiving and such an unforced action does not affect the right to force service terms and conditions afterwards. We have total right to the usage and remedies under other circumstances that you breach the contract of service terms and conditions
   • 11.3 Fragmentation: In case that any of the service terms and conditions is illegally void, incomplete, or cannot be used in any circumstances, according to laws. The completeness and obligation of the rest of the terms and conditions does not affect or spoil and remains effective. Unacceptable, incomplete terms and conditions will be separated from remaining terms and conditions for sale
   • 11.4 Right of the outsiders: A person or division, who is not contract partner in service terms and conditions, has no right under any juridical laws to oblige such service terms and conditions regardless whether the person or division is specified that they are members of any groups. To avoid suspicion, there is no message that affects the right of the grantee or assignee in such service terms and conditions
   • 11.5 Enforcement laws: To access the platform and/or use service and terms and conditions of the service is under the obligation and the interpretation of laws of the Kingdom of Thailand. You are obliged to solely accept the jurisdiction of the supreme court of Thailand
   • 11.6 Temporary protection: We may request for a temporary protection if we truthfully consider that there is a breach of contract or there is an action that is not according to rules and regulations. There might be a temporary restraining of order or any other temporary protection to remedy the breach of contract or the act that is not according to rules and regulations
   • 11.7 Additional correction: In case there is a notification via the platform or any other ways to notify in advance by us (which may include a notification via email), we may change or alter terms and conditions for service. Any changes will be effective on the date specified on such a notification. If you access the platform and use the service after the specified date, it is considered that you totally accept such additional changes. If you do not agree with such changes, you must no longer access or use the platform and service and cancel such service terms and conditions, We have the right to additionally change service terms and conditions by the above-mentioned ways and may exercise the right to additional change without the permission of a person or division who is not a partial contract to these terms and conditions
   • 11.8 Error correction: We do not hold responsible for any printing or publishing errors, document preparation or any mistakes or omission in the feedback, invoice issue or any other documents on our part which might have a correction
   • 11.9 Currency: Currency referred under terms and conditions for service is in Thai Baht Currency
   • 11.10 Language: In case that terms and conditions for service is translated in other languages apart from English (“foreign language version”), it must follow English version and must be the priority rather than other foreign language version
   • 11.11 Comprehensive contract: There terms and conditions for service are composed as a contract between you and us relating to certain issues and it is to substitute and replace all previous memoire of understanding, communication, and agreement prior to other issues herewith
   • 11.12 Bond and finalized: You acknowledge and accept that any records (including telephone conversation recording regarding services, if any) that have been collected by us or our service provider that relate or bind with the platform and service, they are all bond with you and considered final in any circumstances and they are final proofs and evidences that relate to the information and/or any information delivered between you and us. You agree and accept that all afore-mentioned records work as evidence and witness and you must not argue or refuse to accept these evidences that they are correct and truthful simply because they are in the form of electronic, or computer system. You must give up your own right if there is such a protest.
   • 11.13 Subcontract and assignment: We reserve the right to appoint or make subcontract in any of our operations related to the platform and/or service, and reserve the right to use service provider, subcontractor and/or any agency in the condition that we see appropriate
   • 11.14 Transferring the right: You are not able to transfer your right under these service terms and conditions if there is no written consent in advance from us. We may transfer our right under these service terms and conditions to any of the outsiders
   • 11.15 Force majeure: We do not hold responsible for our non-compliance action under these terms and conditions of service (or part(s) of such terms and conditions), or in an incorrectness, unreliability, or any inappropriateness of the content of the platform and/or service in full or partial, directly or indirectly under any circumstances or errors or mistakes beyond our appropriate control

Terms & Conditions for Promotional discount code

 • Discount coupon code starts with “RBS” cannot be used in conjunction with any other discount codes or coupons
  ** Robinson Online reserves the right to the cancellation of order(s) in case of the misuse of the specified terms and conditions without prior notice **
 • Electronic discount coupon code is in accordance with details and information stated in promotional media
 • Discount codes are not applicable with purchase(s) of powdered milk products, Mom&Kids (1),
  Small Appliances(2)Garmin, Dyson,  Coach, Casio , Guess ,Jubilee Diamond, FitflopTM,  Hatari, Mykronoz, Urbanista, Nike , Adidas , 91Amulet, pre-order products, Marketplace (Sold by other merchants) and non-participating merchandise
(1)Mom&Kids consist of
 • 4M
 • 5 SURPRISE
 • AI+AOON
 • AirTamer
 • Airy
 • AKITO
 • AMBULANCE
 • AMMY KIDS
 • AMOS
 • Aozora
 • aribebe
 • ASTA
 • Attitude mom
 • Auka
 • Aveeno
 • AVENGER
 • Avengers
 • AVENT
 • B.DUCK
 • BABI MILD
 • BABITO
 • Baby Alive
 • BABY EINSTEIN
 • Baby herbs
 • BABY NATURA
 • Baby Secrets
 • Babycleansy
 • BabyLove
 • Babymel
 • BABYSHOP
 • BabyStyle
 • BAKUGAN
 • Bandai
 • BANGBYKI
 • Bangkok Christmas
 • BARBIE
 • BB TOYS
 • Be Characters
 • BEBE CHERI
 • BEDDY BEAR
 • Beffys
 • BEN10
 • BFF
 • BIKKU
 • Bongmi
 • Botanika
 • BRATZ
 • BRIGHT STARTS
 • Buggie Boo
 • CAMERA
 • CANTALOOP
 • CARROT
 • Carson Kids
 • CARTOON CHARACTER
 • CAT
 • CERTAINTY
 • CETAPHIL
 • Cherisa
 • CHERRY BABY
 • Chiaus
 • Chiron
 • CITY TOYS
 • CLOTHING&CO
 • Corine de farme
 • CRAYOLA
 • Crazy Aaron's Thinking Putty
 • CRY BABIES
 • CUPCAKE SURPRISE
 • CUSSONS
 • DDUNG
 • Diaper Champ
 • DICKIE TOYS
 • DISNEY
 • DISNEY FROZEN
 • DISNEY PRINCESS
 • DISNEY TOYS
 • DISNEY TSUM TSUM
 • D-NEE
 • D-no
 • D-NO Putty
 • D-no Slime
 • DORAEMON
 • DRINK IN THE BOX
 • Drypers
 • DryPlus
 • ECLEVE
 • Ecomom
 • Eduplay
 • Enchatimals
 • ENFANT
 • ESMART
 • F.O.F
 • F.O.F. ACTIVE
 • F.O.F. Baby
 • F.O.F. Kids
 • Fairiesta
 • FAMOSA
 • FERRARI
 • FICO
 • Fresh
 • FROZEN
 • Galupy
 • GAME
 • Gentles Tots
 • GINA GLAM
 • GIRAFFE AND FRIENDS
 • Gracekids
 • Grungies
 • Haenim Toys
 • Hamilton
 • Happy Box
 • HASBRO
 • Hatchimals
 • HONGKONG ASIA
 • Horigen
 • HOTWHEELS
 • HUGGIES
 • iBaby
 • ING ORGANIC
 • INTEX
 • ISA UCHI
 • JI LONG
 • jilong
 • JOHN N TREE Organic
 • JOHNSON'S
 • joie
 • JUST BUY
 • JUST FOR MEN
 • KAMONOHASHIKAMO
 • Kassa Home
 • KATURI
 • KEAK TOYS
 • KEED
 • KHUN
 • KIDDO
 • KIDS TEEN
 • KIDS&CO
 • KIDSME
 • KiETLA
 • Kindee
 • Kira Kira
 • KLEENEX
 • Klutz
 • KONGSUNI
 • Kou Kou
 • K-POP
 • Kumamon
 • L.O.L
 • LAMOON
 • LEC
 • LEGO
 • Lego Lite
 • LIFREE
 • Little Apes
 • Little Owl
 • LITTLE TIKES
 • Littlest Pet Shop
 • Love To Dream
 • Lulujo
 • M&C
 • Mad Mattr
 • Madelyn
 • MAJORETTE
 • Malada
 • MAMAS & PAPAS
 • MAMAS&PAPAS
 • MAMORU
 • MamyPoko
 • MANAMI
 • MARVEL
 • MATTEL
 • MAXMARK
 • MEDELA
 • MEGA BLOKS
 • Meinkind
 • Melissa & Doug
 • Mell Chan
 • Mesuca
 • Micador
 • MICKEY MOUSE
 • MINIONS
 • MINOJO
 • MINT
 • MORE PURE
 • MOTHER'S CORN
 • MUMMILY
 • MY BEAUTY DIARY
 • MY LITTLE PONY
 • NACI
 • NANNY
 • NARA
 • NATIONAL GEOGRAPHIC
 • NATUR
 • NERF
 • Ninive Games
 • NULL
 • oball
 • OMUTSU
 • onanoff
 • OONEW
 • Ooshies
 • ORGANIK
 • PAPA BABY
 • PARKLON
 • PAW PATROL
 • PEPPA PIG
 • PHILIPS AVENT
 • Phoenix
 • Picasso Tiles
 • PIGEON
 • Pim
 • PIPPER
 • PITTA MASK
 • PJ KIDS
 • Play Plern Toys
 • PLAYGO
 • Playmobil
 • POKEMON
 • Poopsie
 • PRINCESS
 • PUNA PENA
 • PUREEN
 • RainBoCoRns
 • RAINFLOWER
 • Resparkle
 • RICHELL
 • Ridaz
 • Right Product
 • RILAKKUMA
 • Road Rippers
 • ROBOCAR POLI
 • Robot Train
 • ROCKING KIDS
 • Saandy
 • Safiras
 • SANTENATUR
 • Scoot and Ride
 • Scratch Europe
 • Scruff A Luvs
 • SEKURE
 • SHOPKINS
 • shu shu
 • Siam Christmas
 • SIAMTOYS
 • SIKU
 • SILVER
 • SILVERLIT
 • Simba
 • SIVANNA
 • SMASHERS
 • Smild
 • SNAP
 • SNOOPY
 • So Smoochie
 • Sophie a girafe
 • Space Defender
 • SPIDERMAN
 • Splashlings
 • Squishy Friends
 • SR
 • ST TOYS
 • ST. ANDREWS
 • ST.ANDREWS
 • STL
 • SUMMER
 • SUMMER INFANT
 • SUN BEARS
 • SUNSANG
 • SUPER SORBER
 • Super Wings
 • SWEET
 • SYLVANIAN FAMILIES
 • TALBEYLOR
 • Tender Leaf Toys
 • The Blessed Forest
 • Thomas and Friends
 • Tinti
 • TINY JUNGLE
 • TINY LOVE
 • TINY STAR
 • TODDLER
 • Toy Bank
 • TRANSFORMERS
 • Treeory
 • Unicorn Surprise-Bag
 • Upixel
 • Viking
 • VRAY
 • WANGDEK
 • WHITE PAPEL
 • WISHER TOYS
 • Wonderchild
 • Wonderworld
 • Wonderworldtoy
 • WOWWEE
 • Zomlings
(2)Small Appliances consist of
 • @HOME
 • ACCORD PREVAIL
 • AIRTEC
 • ANITECH
 • anko
 • AUTOBOT
 • BISSELL
 • BLUEAIR
 • BOSCH
 • BRAUN
 • CLARTE
 • CREATE ION
 • CUIZIMATE
 • DELONGHI
 • DIBEA
 • DYSON
 • EAZYBLOW
 • ECOVACS
 • ELECTROLUX
 • HANABISHI
 • HATARI
 • HOMETOPS
 • HOMU
 • HOUSE WORTH
 • iGGOO
 • IN-HOUSE
 • IROBOT
 • JOWSUA
 • JPX
 • KENWOOD
 • KitchenAid
 • KRUPS
 • Krups
 • Nescafe Dolce Gusto
 • KUVINGS
 • MAMIBOT
 • MELITTA
 • MINIMEX
 • MY HOME
 • NESCO
 • NESPRESSO
 • Nobby by TESCOM
 • ORAL-B
 • ORBIT
 • OTTO
 • PANASONIC
 • PAUL TIGER
 • PERFECTBRANDZ
 • PHILIPSv
 • REMINGTON
 • RESTER
 • RICCO
 • RUSSELL HOBBS
 • SHARP
 • SHIMONO
 • SMARTHOMEv
 • SONAR
 • Stadler Form
 • STARKER
 • stylPro
 • SUMMER
 • TEFAL
 • THOMAS
 • THOMPSON
 • TOSHIBA
 • TURBORA
 • Cannot be used as a discount for delivery fee, cannot be used to purchase discount card(s) and cannot be changed or exchanged for cash
 • The discount code is valid for one purchase per one order per one email address
 • Promotional period is specified on promotional media
 • In case there is a returned product(s) which causes the total purchase lesser than the amount identified on terms and conditions, customer must return the discount in full amount
 • Each type of code may be limited, Robinson Online reserves the right to give away the code on first come first served basis
 • Each type of code may be limited in max. discount when applying with each order
 • Terms & conditions are applicable to laws, policies, and regulations and under the legalization of the Kingdom of Thailand. It may be translated in other foreign languages with the sake of conveniences of the usage. In case there are any disputes or misinterpretations regarding the translations of these terms & conditions, they are considered disqualified
 • Robinson Online reserves the right to the cancellation of order(s) in case of the misuse of the specified terms and conditions without prior notice
 • Robinson Online reserves the right to change or make substitutions of terms & conditions without prior notice
 • In case there are any disputes caused by this promotion, committee’s decision is final and not subject to change

เงื่อนไขสิทธิพิเศษ รับสินค้าที่สาขาของโรบินสันผ่านบริการ Click&Collect

เงื่อนไขการรับคูปองแทนเงินสด (Gift Voucher)

 • เฉพาะลูกค้าสมาชิก The 1 ที่แจ้งหมายเลขสมาชิก The 1 เท่านั้น
 • เฉพาะลูกค้าที่ช้อปผ่านโรบินสันออนไลน์ (ช้อปครบ 1,500 บาทขึ้นไป) และเลือกรับสินค้าที่ห้างโรบินสันผ่านบริการ Click&Collect เท่านั้น
 • ลูกค้าต้องแสดงใบเสร็จหรืออีเมลล์ยืนยันการสั่งซื้อที่ช้อปปิ้งผ่านโรบินสันออนไลน์ พร้อมบัตรประชาชนและหมายเลขสมาชิก The 1 เพื่อแลกรับ Gift Voucher มูลค่า 100.- ได้ที่จุดบริการลูกค้า ที่สาขาที่ลูกค้ารับสินค้าเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์ประโยชน์นี้ให้ เฉพาะลูกค้าช้อปสินค้าผ่านโรบินสันออนไลน์เท่านั้น
 • โรบินสัน ออนไลน์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ถือว่าการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเดิมเป็นเท็จ
 • ในกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากโปรโมชั่นนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการ โรบินสัน ออนไลน์ ถือเป็นที่สิ้นสุด

ตอบโจทย์ทุกการช้อปที่โรบินสัน

จัดส่งด่วนภายในประเทศ

บริการห่อของขวัญ

the 1 robinson

Earn & Redeem Points

เปลี่ยนและคืนสินค้าได้ง่าย

บริการ Click & Collect

รับประกันสินค้าของแท้

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร

อัพเดทเทรนด์แฟชั่นและโปรโมชั่นพิเศษ

ได้ก่อนใคร

เกี่ยวกับโรบินสัน

ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น

เวลาทำการ โรบินสัน ออนไลน์ Call Center :  02-8085555 จันทร์ – อาทิตย์ 9:00 - 23:00 น.
เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - เสาร์ 8:30 - 18:00 น.

Copyright © Robinson Online จัดจำหน่ายสินค้าและบริการ โดย บริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ปออนไลน์ จำกัด 
อีเมล: contact@robinson.co.th  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์: 0107536000412